กองกำกับการ 7 กองตำรวจทางหลวง  (กก.7 ทล.) ตั้งอยู่ที่ริมทางหลวงหมายเลข 407 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 074-211223 , 074-211225

 

กองกำกับการ 7 กองตำรวจทางหลวง  (กก.7 ทล.) ประกอบด้วยโครงสร้างหน่วยงาน 5 สถานี (ส.ทล.) ได้แก่

1. สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ ตั้งอยู่ริมถนนหมายเลข 4 ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา รับผิดชอบทางหลวงในจังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่ รวมระยะทาง 487 กิโลเมตร 

2. สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ ตั้งอยู่ริมถนนหมายเลข 404 ตำบลบ้านควร อำเภอเมือง จังหวัดตรัง รับผิดชอบทางหลวงในจังหวัด ตรัง พัทลุง รวมระยะทาง 471 กิโลเมตร 

3. สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ ตั้งอยู่ริมถนนหมายเลข 407 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รับผิดชอบทางหลวงในจังหวัด สงขลา สตูล รวมระยะทาง 632 กิโลเมตร 

4. สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ ตั้งอยู่ริมถนนหมายเลข 4017 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบทางหลวงในจังหวัด นครศรีธรรมราช รวมระยะทาง 406 กิโลเมตร 

5. สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ ตั้งอยู่ริมถนนหมายเลข 42 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี รับผิดชอบทางหลวงในจังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส รวมระยะทาง 601 กิโลเมตร

 

ภารกิจของกองกำกับการ 7 กองตำรวจทางหลวง

1. การรักษาความมั่นคงภายใน

1.1 ออกมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่และประสานการปฏิบัติกับตำรวจท้องที่และส่วนราชการอื่นอย่างใกล้ชิด

1.2 จัดกำลังและรถวิทยุออกตรวจการณ์บนทางหลวงในพื้นที่รับผิดชอบทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อป้องกันเหตุร้ายและสกัดกั้นการหลบหนีของกลุ่มคนร้าย

1.3 เป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้กับตำรวจท้องที่ ทหาร ฝ่ายปกครอง

2. การถวายรักษาความปลอดภัยราชบัลลังค์

2.1 จัดกำลังออกสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการต่างๆ ในพื้นที่ซึ่งมีพฤติการณ์การกระทำที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชจักรีวงศ์

2.2 จัดกำลังตำรวจและรถวิทยุอำนวยความสะดวกและถวายความปลอดภัยเมื่อมีการเสด็จในพื้นที่รับผิดชอบ

3. การรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 จัดกำลังตำรวจและรถวิทยุไปประจำตู้ยามตำรวจทางหลวงที่อยู่ห่างไกลจากที่ตั้งของ ส.ทล.

3.2 จัดรถวิทยุตรวจการณ์บนทางหลวงสายต่างๆ ในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดกับประชาชนผู้ใช้ทางหลวง

3.3 ตรวจสอบยานพาหนะที่สงสัยว่าจะหลบหนีจากการกระทำผิดต่างๆ หรือตามที่ได้รับแจ้งมา

3.4 สกัดกั้นการลักลอบขนย้ายอาวุธเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่

3.5 สืบสวนหาข่าวติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

4. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

4.1 จัดทำแผนป้องกันปราบปรามการลักลอบค้าน้ำมันเถื่อน

4.2 จัดทำแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในเทศกาลต่างๆ

4.3 จัดทำแผนป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

4.4 จัดทำแผนป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษ

4.5 จัดทำแผนป้องกันปราบปรามบุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

 

ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

 

   

 

พล.ต.ต.สุชาติ  เหมือนแก้ว

ผบก.ทล.

 

     

พ.ต.อ.ไมตรี ศรีวัชรานนท์

รอง ผบก.ทล.

พ.ต.อ.วิสุทธิ์ วานิชบุตร

รอง ผบก.ทล.

พ.ต.อ.ชูชาติ สุวรรณาคม

รอง ผบก.ทล.

 

 

 

 

พ.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์

ผกก.7 ทล.